KyPlot 6.0 を公開しました

KyPlot 6.0 をリリースしました。

(2020年2月4日)